Podmínky ochrany osobních údajů

Úkolem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak s vašimi údaji nakládáme. V souvislosti se svými údaji máte určitá práva, včetně práva odvolat svůj souhlas a práva podávat námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů, profilování (včetně používání uživatelského a obdobného/podobného publika) a přímého marketingu.

Obsah
 • Jak naše stránky fungují
 • Jaké údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme
 • Základní ustanovení
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 • Doba uchovávání údajů
 • Příjemci osobních údajů
 • Vaše práva
 • Jak nás kontaktovat
 • Zásady používání souborů cookie
 • Jaké soubory cookie používáme
 • Soubory cookie, které používáme, a účely, za jakými je používáme
 • Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Jak naše stránky fungují

Vyžádání si nabídek nebo informací

Naše stránky umožňují lidem vyžádat si cenové nabídky nebo informace o produktu nebo službách zobrazených nebo vybraných na stránkách („produkt“).

Službami, které jsou na našich stránkách poskytovány, je propojení lidí, jež si chtějí zakoupit produkt, s příslušnými poskytovateli produktu („poskytovatelé služeb“).

Pokud si chcete vyžádat cenové nabídky nebo informace o produktu („cenové nabídce“), vyplňte náš webový formulář a zašlete nám žádost, na základě které dojde k uzavření smlouvy s naší společností, jejímž předmětem je zprostředkování poskytnutí cenové nabídky poskytovatelů služeb.

Jakmile obdržíme váš požadavek, spojíme vás s jedním nebo více příslušnými poskytovateli služeb, kteří vás budou v reakci na tento požadavek kontaktovat. Abychom vás mohli spojit s poskytovatelem (poskytovateli) služeb, sdílíme s těmito poskytovateli služeb informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových formulářů. Poskytovatelům služeb sdělíme, kdo jste a jaké máte požadavky na produkt, a oni vás poté budou kontaktovat přímo s cenovými nabídkami.

U některých produktů vás můžeme před spojením s příslušnými poskytovateli služeb požádat o potvrzení vašich údajů nebo požadavků.

Můžete si vybrat, od kterého poskytovatele služeb chcete nakupovat, ale nejste povinni si od některého z nich cokoli koupit.

S výjimkou případů, které v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvádíme, nesdílíme vaše údaje s nikým jiným ani je nepoužíváme k jinému účelu, s výjimkou souhrnného a anonymního použití . Znamená to, že je nepřevádíme do žádné reklamní sítě ani je nepoužíváme k vytváření uživatelských profilů.

Jaké údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme

Kontaktní údaje a požadavky na produkt.

Pokud vyplníte náš webový formulář za účelem vyžádání si cenové nabídky nebo sjednání si schůzky, dostanete i žádost o vyplnění kontaktních údajů jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a/nebo poštovní směrovací číslo.

V našem webovém formuláři také budete požádání o uvedení informací týkajících se svých požadavků na produkt.

Čas od času své webové formuláře měníme, takže se může stát, že budete požádáni o další informace. Z webového formuláře bude vždy zřejmé, jaké informace požadujeme. Navíc požadujeme pouze informace, které jsou relevantní a nezbytné pro váš požadavek a služby, jež poskytujeme.

Pokud vám zavoláme v reakci na vyplnění našeho webového formuláře, můžeme vás požádat o další informace týkající se vaší žádosti.

Vynasnažíme se vám také poskytnout požadované informace, pokud navštívíte naše stránky. To znamená, že vás někdy můžeme požádat o vaše jméno a e-mailovou adresu (prostřednictvím vyskakovacího okna na našich stránkách), abychom vám mohli poslat více informací o produktech nebo službách, o které jste projevili zájem. Nejste povinni nám tyto informace odeslat. Pokud si to navíc později rozmyslíte, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru v e-mailu.

Základní ustanovení

Správcem a zpracovatelem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Kaulike s.r.o. IČ 09546618 Příkop 843/4 Brno 602 00 vedená u Krajského soudu v Brně C 119526 (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a přímo nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněných kontaktních formulářů nebo základě plnění Vaší objednávky, který správce dále předává dané společnosti, pro kterou byla objednávka vytvořena, a to v rozsahu: jméno, příjmení,adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, případně rodné číslo a číslo OP.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje také pro marketingové účely, zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů a telemarketingu.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy o poskytování služeb
 • plnění povinností dle právních předpisů
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu ve formě telemarketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nebo ve formě zasílání obchodních sdělení, newsletterů v případě, že nedošlo k objednávce služeb Dále je souhlas se zpracováním důvodem v případě zpracování cookies (viz níže) za účelem monitorování některých aktivit subjektu údajů na internetové stránce správce.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a poskytnutí služeb. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné nastavení cenové nabídky bez poskytnutí osobních údajů není možné nabídku specifikovat, plnit
 • telefonické kontakování s marketingovými nabídkami
 • zasílání obchodních sdělení, newsletterů a činění dalších marketingových aktivit
 • kontaktování pro účely průzkumu zjištění spokojenosti s kvalitou poskytování služeb

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a vybranou společností, správcem, zpracovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu či v souvislosti se zpracování cookies (viz výše), nejdéle po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním
 • zajišťující marketingové služby

Správce zajišťuje na základě smlouvy s těmito příjemci osobních údajů dostatečnou ochranu těchto osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

 • Google Analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Ads - zaznamenává cookie a použití webu
 • Facebook - zaznamenává cookie a použití webu
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu
 • Smartlook - zaznamenává chování a použití webu

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek . Odvolat souhlas můžete také kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka, pokud stránka uživatelské účty obsahuje

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, avšak za každou druhou a další kopii týchž nosičů osobních údajů může být účtován přiměřený administrativní poplatek.

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně či na základě Vašeho souhlasu jinému správci v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to přímo tomuto správci, je-li to technicky proveditelné.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním internetového kontaktního nebo objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím potvrzení prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím potvrzení potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. více informací na UOOU.

Jak nás kontaktovat

Kontaktovat nás můžete na email info@laetis.cz, dopisem na naši adresu uvedenou výše, případně na telefonní číslo pokud je uvedeno.


Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookies? Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např.: zde

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • Technické - jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí jako je bezpečnost, správné zobrazování na počítači, mobilu nebo jiném zařízení. Bezbytné například pro vkládání produktů do košíku, zobrazování seznamu oblíbených, atd...
 • Analytické - umožňují měření počtu návštěv, čtenosti článků a pod... Na základě těch měření vylepšujeme obsah stránek, tak aby jste rychleji našli co hledáte. Například článek, který je více hledaný a čtený přesuneme na hlavní stránku a ušetříme tak hledání návštěvníkům.
 • Personalizované - umožňují zobrazovat pouze ty služby, které jsou pro vás zajímavé a naopak nebudeme obtěžovat s něčím co už máte a nebo nechcete. Personalizované cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které dají měnit a nebo jak webová stránka vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
 • Marketingové - používáme my nebo naši partneři, abychom mohli zobrazit vhodý obsah nebo reklamu na stránkách třetích subjektů. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Soubory cookie, které používáme, a účely, za jakými je používáme

Cookie Domain Type Description Duration
test_cookie .doubleclick.net Advertisement The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. 15 minutes
_fbp .solarnireseni.cz Advertisement This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. 3 months
_gid .solarnireseni.cz Analytics Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_ga .solarnireseni.cz Analytics The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
sid .seznam.cz Analytics The sid cookie contains digitally signed and encrypted records of a user’s Google account ID and most recent sign-in time. 1 month
TawkConnectionTime solarnireseni.cz Functional Tawk.to, a live chat functionality, sets this cookie. For improved service, this cookie helps remember users so that previous chats can be linked together. session
ss va.tawk.to Functional This cookie is set by the provider Eventbrite. This cookie is used for the functionality of website chat-box function. session
nette-samesite solarnireseni.cz Functional SameSite cookies provide a mechanism for recognizing what led to a page load. If it was a click on a link on another site, submitting a form, loading inside an iframe, using JavaScript, etc. session

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox

Edge

Android